پوستر/ پایتخت انرژی ایران، بزرگترین میدان گازی جهان