پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در دیّر برگزار شد

همزمان با اربعین حسینی مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در بندر دیّر برگزار شد.