آئین تعزیه خوانی در بندر دیّر

همزمان با عاشورای حسینی آئین تعزیه خوانی در بندر دیّر برگزار شد.